Proces kúpy

Cyprus - proces kúpy
Strategická poloha Cypru na križovatke mezdi Európou, Áziou a Afrikou spolu s faktom, že Cyprus je členomEU, jeho bezpečný právny systém, infraštruktúra, bankovníctvo a všetky poskytované služby s tým súvisiace jako aj pokračujúci rozvoj ostrova, intenzívne používanie anglického jazyka , excelentné podnebie a pohostinnosť miestnych obyvateľov sú len niektoré z dôvodov, ktoré robia Cyprus ideálnym miestom pre podnikanie, investovanie a relax.
Legálny systém na Cypre je založený na modeli anglickej legislatívy, avšak čo sa týka nehnuteľností legislatíva je odlišná. Ochrana vlastníctva nehnuteľnosti je chránená ústavou, ktorá je založená na rovnosti všetkých občanov rešpektujúc ich práva.
 

Nadobudnutie nehnuteľnosti
Cudzinci a občania EU si môžu kúpiť nehnuteľnosť na území Cypru avšak sú povinní dodržiavať určené pravidlá a obmedzenia. Obmedzenie sa týka rozmerov a typu nehnuteľnosti.Cudzinec si môže kúpiť iba jeden apartmán alebo jeden dom alebo jeden stavebný pozemok do 4 014 metrov štvorcových. Vprípade občanov žijúcich na území Cypru dlhšiu dobu je povolená kúpa dvoch nehnuteľností.

• Prvým krokom je podpísanie zmluvy o rezervácii nehnuteľnosti. Tento krok zabezpečí, že nehnuteľnosť bude stiahnutá z trhu počas určitého obdobia, spravidla jedného mesiaca. Počas doby rezervácie, splnomocnený právnik preskúma požadované informácie, teda či predávajúci je zapísaný v Registri nehnuteľností (Land Registry) ako vlastník predmetnej nehnuteľnosti, za účelom aby kupujúci bez problémov získal nadobúdací právny titul. Na Cypre je rezervačný poplatok väčšinou 1 % z ceny nehnuteľnosti. Rezervačný depozit je súčasťou kúpno predajnej zmluvy, je nevratný, ale je možné ho vrátiť za podmienky, ak preskúmanie v Registri nehnuteľnosti nebude úspešné (t.z.napr. ak právny zástupca zistí, že predávajúci nie je vlastníkom predmetnej nehnuteľnosti, alebo nehnuteľnosť nemôže byť predmetom prevodu vlastníckeho práva na kupujúceho z iných dôvodov). Zistenia pred podpísaním kúpno predajnej zmluvy /pred prevodom nehnuteľnosti/.

• Ďalej nasleduje prieskum Stavebného úradu (Planning department), ktorý zisťuje, či existuje stavebné povolenie, že developer môže legálne stavať a prevádzať nehnuteľnosť na oprávnené osoby a prieskum spoločnosti – detailný prieskum spoločnosti demonštruje, že developer má oprávnenie podpisovať zmluvy o prevode nehnuteľnosti a spoločnosť nie je v likvidácii.

• Nasleduje podpis zmluvy o prevode nehnuteľnosti – potom ako bolo úspešné prieskumné konanie a všetky zistenia, ďalším krokom je podpísanie Zmluvy o prevode nehnuteľnosti oboma zmluvnými stranami /predávajúcim a kupujúcim/. Po podpísaní zmluvy má kupujúci 6 týždňov na zaplatenie prvej splátky predávajúcemu. Ak tak kupujúci v určenej lehote neurobí, zmluva o prevode sa anuluje a je neplatná.

• Po odovzdaní nehnuteľnosti kupujúcemu dôjde k držbe nehnuteľnosti. V tomto štádiu, kupujúci platí predbežné náklady na správu nehnuteľnosti a komunálne poplatky a nadobúda všetky jeho práva v krajine – pobyt, sídlo, daňový status, oslobodenie od cla, domicil.

• Po dokončení nehnuteľnosti a jej reálnej existencie v celku nasleduje prevod nadobúdacieho právneho titulu, následne zmluvné strany pristúpia k prevodu nadobúdacieho právneho titulu /listiny zakladajúcej nadobudnutie vlastníctva) a zaplatia zvyšok dlžnej sumy. Keď je nehnuteľnosť nová, trvá približne tri roky, keď príslušný štátny úrad /Land Registry/ vydá nadobúdací právny titul novému vlastníkovi. V tomto prípade zvyšok dlžnej sumy zaplatí kupujúci pri odovzdaní nehnuteľnosti /nadobudnutí držby nehnuteľnosti/. Právna ochrana vlastníka však začne už momentom, keď je platná zmluva podpísaná, opečiatkovaná a registrovaná na štátnom úrade – Land Registry.
Daň a poplatky z prevodu nehnuteľnosti sú platené jednorázovo Registru nehnuteľnosti a sú nevyhnutné za účelom prevodu vlastníctva na kupujúceho. Za platbu predmetných dani je zodpovedný prevodca.